order zithromax
Husordensregler
Hjem Regelverk Husordensregler
Husordensregler PDF Skriv ut E-post

Vedtatt 23.05.2002, sist endret 18.04.2018

 

 1. Innledning

  Borettslaget tilhører andelseierne i fellesskap. Alle er ansvarlige for å skape et godt bomiljø, der vi ikke sjenerer hverandre utilbørlig. Det legges særlig vekt på å sikre bomiljøet, når det gjelder oppvekstvilkår, grøntarealer, energibruk og avfallshåndtering

  Vedtekter, husordens- og andre regler skal bidra til å sikre dette. Andelseierne/beboerne plikter å følge disse bestemmelsene, og er ansvarlig for at de overholdes av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten. Et tilsvarende ansvar gjelder også for skader som måtte påføres borettslagets eiendom.
 2. Ro

  Alle dager mellom klokken 22:00 og klokken 08:00 skal det være ro i borettslaget. Banking og bruk av drill og motoriserte hageredskaper er bare tillatt mellom klokken 08:00 og klokken 20:00 alle hverdager, samt mellom klokken 10:00 og klokken 17:00 på lørdager. Banking og bruk av drill og motoriserte hageredskaper er ikke tillatt på søndager, høytidsdager og bevegelige helligdager. - De nærmeste naboene må varsles når det holdes selskaper som medfører ekstra støy.
 3. Avfall

  Husholdningsavfall skal sorteres etter sorteringsguidefra Oslo kommune/renovasjonsetaten,

  pakkes inn i grønne, blå og vanlige poser og legges i avfallsbeholderne i søppelbodene.
   Beholderne må ikke fylles mer enn at lokket kan settes ordentlig på. Bruk alle beholderne og unngå søl i og rundt bodene. Det presiseres at beholderne kun skal brukes til sortert husholdningsavfall. Papir/aviser legges i egne beholdere for papir. Det skal ikke settes noen form for avfall utenfor beholderne i søppelbodene. Alt annet avfall (avfall som ikke skal i blå, grønn, eller vanlig handlepose) er det beboernes ansvar å bli kvitt
 4. Klesvask, tørking og teppebanking

  Det er ikke tillatt å riste duker, sengeklær, tepper og lignende fra balkonger eller vinduer. Klesvask må ikke henge ute på søndager eller andre helligdager. Tepper kan bankes på de oppsatte stativene på hverdager mellom klokken 08:00 og klokken 20:00, på lørdager mellom klokken 10:00 og klokken 17:00. Tepper, sengeklær og lignende skal ikke henges over rekkverk på balkong eller vindu.
 5. Fellesrom i blokkene

  Private eiendeler skal ikke stå i trapper, vindfang, inngangsparti eller i gangene i kjellerne. Dette gjelder også oppheng av andre private effekter slik som planter, gardiner og lignende. Innrammede bilder er tillatt. Barnevogner kan settes i vindfangene, såfremt dette ikke hindrer passering eller adkomst til postkassene. Lek og unødig opphold i kjeller og oppganger er ikke tillatt. Ytterdøren skal alltid være låst.
 6. Uteområdene

  Uteområdene skal holdes pene, ryddige og frie for søppel. Plener, beplantning, benker og lekeapparater må behandles med forsiktighet.

  Alt av ballspill på tunene er forbudt.

  Hekker ut mot vei/gangvei kan maksimalt være 150 cm høye (ref. PBL§103). Gjerder og hekk må ikke være til hinder for sikten i frisiktsonen. Hekker mellom hager kan maksimalt være 180 cm høye, trær og busker i hageflekk med bruksrett til én andelseier skal ikke være høyere enn etasjeskiller til boenheten over(hvis ikke annet er avtalt mellom naboer)

  Andelseier er selv pliktig å holde sin hekk, busker eller trær innenfor grensene for tillatt høyde. Styrets godkjenning skal innhentes på forhånd ved planting av hekk eller trær mot vei.

  Ved overtredelse kan styret avgjøre at vekstene trimmes eller fjernes på andelseiers regning og risiko. Det samme gjelder all planting som kan være til skade for byggverk

  Plantede busker og trær skal trimmes og holdes i rimelig høyde og omfang, slik at de ikke er til hinder for utsyn. Inngangssti fra gangvei til trapp skal ha samme bredde som trapp, og holdes fri for grener og kvister, røtter .

  I rekkehusleilighetene er det hovedhus (1. og underetasje) som har bruksretten og vedlikeholdsplikten til uteområdene. Leilighet i 2. etasje har adgang til utvendig bod i en avstand av maksimalt ca. 180 cm ut fra bodvegg, innenfor arealet mellom inngangstrapper. Bruk av dette adkomstarealet må aldri skape sjenanse eller forstyrrelse for øvrige beboere. Det må tas hensyn til at arealet ligger ved siden av soverom i 1. etasje. Adgangsområdet til bodene er ikke egnet til opphold eller aktiviteter, men kun til adkomst og tilgang til bod. Private overenskomster mellom beboer i 1. og 2. etasje der begge sidene(partnere) er enige om en annen deling av området, skal derfor holdes utenfor denne regelen. En slik privat overenskomst opphører automatisk ved salg/fremleie eller andelsskifte av en eller begge leiligheter. Lovlig oppsatte gjerder og vegetasjon (dvs godkjent av styret) skal ikke berøres.Kjøring og parkering

Det er ikke tillatt å kjøre eller parkere innenfor veibommene, unntatt i spesielle tilfeller. Dette gjelder så vel privatbiler som drosjer. Kjøring/parkering utenfor gangvei er ikke tillatt.  

Besøkende som parkerer på gjesteparkeringen til Skovbakken borettslag og deretter forlater borettslagets område, kan ilegges kontrollavgift.

Kjøring kan bare foretas med syke/bevegelseshemmede, eller med flyttelass/andre tunge lass. Slik kjøring må foregå svært aktsomt og ikke fortere enn gangfart. Bommen ved innkjøringen skal lukkes etter hver gjennomkjøring. Beboere må parkere i henhold til skilting. Større kjøretøy (lastebiler og lignende) og campingvogner skal ikke parkeres på borettslagets område.

I garasjene er det ikke tillatt å oppbevare annet enn ett sett bildekk og en takgrind. Plassen må ryddes helt når det gis beskjed om at garasjene skal rengjøres. Garasjene skal holdes låst. Lek, sykling og unødig opphold er ikke tillatt.


Bilreparasjoner og utvendig/innvendig bilvask er ikke tillatt på borettslagets område.

Det er ikke tillatt å lade/koble til  el-biler,ladbar hybridbil eller andre ladbare kjøretøy på borettslagets fellesanlegg(det originale anlegget).For lading av ladbare kjøretøy må den enkelte andelshaver bekoste oppføring av ett ladepunkt med måler og dedikert kurs ,og dekke alle kostnadene ved vedlikehold og forbruk.Ladepunk kan oppføres etter søknad fra andelseier og kun etter godkjennelse av styret og på andelseiers bekostning .Disse kostnader refunderes ikke ved salg av leiligheten.

Ved tekniske eller belastningsmessige begrensinger eller endringer ,kan mulighet for ladepunkt avvises,innstilles eller trekkes tilbake

 

 

 1. Dyrehold

  Det er tillatt å anskaffe og holde hund.

  Det er ikke tillatt å anskaffe katt eller medbringe katt ved innflytting i borettslaget. Forbudet gjelder ikke innekatt; en katt som ikke går ute. Forutsetningen for å ha innekatt er at øvrige beboere ikke blir påført ulempe.


  Beboere som har dyr eller som ønsker å anskaffe hund forplikter seg til å følge nedenstående bestemmelser og underskrive en "Erklæring om dyrehold". Erklæringen er tatt inn bakerst i husordensreglene. Erklæringen skal sendes styret.

  Dyret skal holdes i band på borettslagets område.

  Dyret skal ikke luftes på borettslagets område.

  Eieren skal umiddelbart fjerne ekskrementer etter dyret.

  Dyret må aldri komme i sandkasser og på lekeplasser.

  Eieren er ansvarlig for enhver skade dyret påfører person eller eiendom i borettslaget.


  Dersom det kommer berettigede klager over at dyreholdet sjenerer naboer ved lukt, bråk eller på annen måte, forplikter eieren seg til å fjerne dyret fra leiligheten, dersom en minnelig ordning med klageren ikke kan oppnås.

  Styret avgjør i tvilstilfeller om en klage er berettiget.                                                                                                 
 2. Grilling -det er kun tillatt å bruke gassgrill eller elektrisk grill i borettslaget .Det er ikke tillatt å bruke kullgrill,unntatt på tilrettelagte steder på fellesområdene.
 3. Andre bestemmelser

  Styret kan innkalle til dugnad. Alle husstander bør delta såfremt åpenbare rimelighetshensyn ikke tilsier noe annet.

  Alle plikter å varsle styret/vaktmester om skader eller feil på utstyr, bygninger eller uteområder.
  Rundskriv eller oppslag fra styret eller OBOS gjelder på lik linje med husordensreglene.

  For å ivareta hensynet til alles sikkerhet i tilfelle brann eller evakuering i borettslaget må man ha oversikt over hvem og hvor mange som til enhver tid bor i borettslagets bygg. Derfor skal styret ha skriftlig melding om alle som bebor den enkelte bolig, herunder familie og husstandsmedlemmer og eventuelle hybelboere. Melding skal sendes senest ved innflytting.


  Parabolantenner

  Alle beboere må søke styret skriftlig om å få sette opp parabolantenne.

      For de som får tillatelse til å sette opp denne, må følgende retningslinjer følges:  

   1. Det er kun de som bor på bakkenivå som får sette antennen på bakken, og da maks 1,5 meter fra husvegg.

   2. Antennen skal ikke være til sjenanse for dine naboer

   3. Antenne tallerkenen skal ha lik farge som husveggen

   4. Antennen eller dets festeanordning må ikke monteres i husveggen, balkongkonstruksjon eller fasade-elementer.

   5. Når kanalene blir tilgjengelig på kabel tv (selv via dekoder), skal parabolantennen fjernes.

 

 1. Brudd på husordensreglene

  Brudd på husordensreglene bør i første omgang tas opp av den som observerer dette, direkte med den klagen gjelder.

  Dersom dette ikke fører frem, kan klagen fremmes skriftlig for styret, som avgjør hvordan det skal reageres. Husordensreglene er omtalt i vedtektene, og alvorlige eller gjentatte brudd på reglene er å anse som vesentlig mislighold.