Parkeringsbestemmelser Skriv ut
torsdag 17. desember 2009 13:53

Skovbakken Borettslag har inngått avtale med P-Service AS (parkeringsselskapet) om parkeringsovervåkning av vårt område i henhold til Husordensregler, punkt 7.

Motorkjøretøyer - Retningslinjer for ferdsel og parkering

I Skovbakken Borettslag ønsker vi et miljø hvor barn og voksne kan ferdes trygt. Vi vil derfor i minimal grad tillate bruk av kjøretøyer inne på boområdet.
Nedenstående regler gjelder derfor for kjøring og parkering på borettslaget områder.

Boområdet

 1. Det er ikke tillatt å kjøre eller parkere innenfor veibommene, unntatt i spesielle tilfeller. Dette gjelder så vel privatbiler som drosjer. Kjøring kan foretas med syke / bevegelseshemmede, eller med flyttelass / andre tunge lass. Det vil si ting som ikke kan bæres fra parkeringsplass / garasje. Bommen ved innkjøringen skal lukkes etter hver gjennomkjøring.
 2. Motorkjøretøy som kjøres inn på boområdet skal fjernes umiddelbart etter at oppdraget er utført. Dersom det ikke er synlig aktivitet ved kjøretøyet, kan kjøretøyet ilegges en kontrollavgift eventuelt taues bort for eiers regning og risiko.
 3. Det vil tillates parkering dag og kveld for legitimerte håndverksbiler i aktiv tjeneste. Ved parkering utover 20 minutter må man ta kontakt med parkeringsselskapet.
 4. Offentlig kjøretøy i tjeneste med godkjent etatsbevis tillates parkering.
 5. Bilreparasjoner og bilvask er ikke tillatt på borettslagets område. Dekkskifte skal skje på parkeringsplassene.
 6. Det er ikke tillatt å kjøre eller parkere på grøntareal.

Gjesteplasser

 1. For beboere tillates det parkering kun 20 minutter per døgn.
 2. Gjester tillates parkering inntil 3 døgn. Utover dette kreves parkeringstillatelse fra parkeringsselskapet.
 3. Besøkende som parkerer på gjesteparkeringen til Skovbakken borettslag og deretter forlater borettslagets område, kan ilegges kontrollavgift.
 4. Parkering utenfor anviste / oppmerkede plasser eller i strid med skilting vil kunne medføre en kontrollavgift.

Reserverte plasser

 1. Beboer som disponerer / leier plass i garasjehus eller på uteområdet, tar kontakt med parkeringsseskapets vakttelefon ved feilparkering.
 2. Det er ikke tillatt å hensette andre ting enn takgrind og dekk i garasjen i tillegg til motorkjøretøy og tilhenger.
 3. Borettslaget  leier bort faste uteparkeringsplasser til beboere. Styret fastsetter hvor disse skal være.Prisen er 250kr/mnd. +engangs etableringsgebyr til OBOS som administrerer utleie. Hvis du ønsker å leie uteparkeringsplass i borettslaget, må du kontakte styret eller  OBOS Tveita 
 4. Det er ikke tillatt å lade el-biler,ladbar hybridbil eller andre ladbare kjøretøy på borettslagets fellesanlegg(det originale anlegget).

Parkeringsselskapet har fullmakt til å ilegge kontrollavgift der beboerne eller andre ikke overholder ovennevnte parkeringsregler.
Kontroll av området vil utføres hver dag.
Parkeringsselskapet har en vaktelefon du kan ringe ved spørsmål, innregistrering av for eksempel gjester som trenger flere enn 3 døgn på gjesteplass, klage på ilagt kontrollavgidt og lignende.
Vakttelefon: 412 55 384 alle dager.